Werkkapitaal

Het werkkapitaal van een organisatie wordt berekend om de liquiditeit van een organisatie op een bepaald moment te bepalen. Dit wordt ook wel de statische liquiditeit genoemd. Het werkkapitaal geeft aan in hoeverre de organisatie kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen. Het werkkapitaal berekent de beschikbare middelen (geld) om de rekeningen (op korte termijn) te kunnen betalen.

Het werkkapitaal kan op verschillende manieren bepaald worden. Er wordt onderscheid gemaakt in bruto werkkapitaal, netto werkkapitaal en geïnduceerd werkkapitaal.

 

 Bruto werkkapitaal

Het bruto werkkapitaal geeft de beschikbare middelen (geld) weer op de korte termijn. Er is in het bruto werkkapitaal geen rekening gehouden met kort vreemd vermogen. In feite zegt het daarom nog niks over de mogelijke "betalingscapaciteit".

Bruto werkkapitaal = vlottende activa + liquide middelen

 

Netto werkkapitaal

Het netto werkkapitaal betrekt in de berekening de kortlopende verplichtingen. Dit betekent dat een positief saldo aangeeft in welke mate er nog beschikbare middelen zijn om kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen.

De formule van het netto werkkapitaal:

Netto werkkapitaal

 

Rekenvoorbeeld netto werkkapitaal:

Voorraad € 1.000,-

Debiteuren € 1.000,-

Liquide middelen € 500,-

Crediteuren € 1.000,-

Overige schulden € 500,-

Nettowerkkapitaal = (voorraad+debiteuren+liquide middelen) minus (crediteuren + overige schulden)

Netto werkkapitaal = € 1.000,- + € 1.000,- + € 500,- -/- € 1.000,- -/- € 500,- = € 1.000,-

Het netto werkkapitaal is in het rekenvoorbeeld € 1.000,-. Dit betekent dat er nog voor € 1.000,- beschikbaar is om kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen. Een positief saldo is daarom noodzakelijk.

 

Negatief werkkapitaal

Het kan ook voorkomen dat werkkapitaal negatief is. In dit geval is er meer kort vreemd vermogen dan beschikbare middelen (vlottende activa + liquide middelen). De organisatie zal maatregelen moeten treffen om meer middelen beschikbaar te maken om kortlopende verplichtingen te kunnen betalen. Een negatief werkkapitaal is niet altijd rampzalig, aangezien er ook een dag later verkopen kunnen plaatsvinden waardoor het werkkapitaal positief wordt. Daarnaast zijn er nog alternatieve mogelijk om het werkkapitaal positief te krijgen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een langlopende lening. Bij het afsluiten van een lening nemen de liquide middelen toe (banksaldo) maar het kort vreemd vermogen niet.

 

Geïnduceerd netto werkkapitaal

Het geïnduceerd netto werkkapitaal kent dezelfde formule als het netto werkkapitaal: Netto werkkapitaal = vlottende activa + liquide middelen - kort vreemd vermogen.

Het verschil is dat bij het geïnduceerd netto werkkapitaal alleen de posten worden berekend die een relatie hebben met de omzet. Bijvoorbeeld: voorraad, debiteuren en crediteuren. De overige posten die niet een direct verband hebben met de omzet worden buiten beschouwing gelaten. Dit zijn dus posten met voornamelijk een incidenteel karakter. Voorbeeld: Er is een rechtzaak waarvoor advocaatkosten zijn gemaakt (dit past niet in de normale bedrijfsvoering en is daarom incidenteel). De kortlopende schuld van deze advocaatkosten worden niet meegenomen in de berekening van het geïnduceerd netto werkkapitaal.

 

Werkkapitaal

 

 

Lees ook

Shares