Veel gestelde vragen liquiditeit

Op deze pagina vind je de Veel gestelde vragen liquiditeit. Staat jouw vraag er niet tussen en kun je de informatie niet vinden op de website, neem dan contact op via het contactformulier.

Liquiditeit algemeen

Wat is dynamische liquiditeit?

De dynamische liquiditeit is de berekening van de liquiditeit over een langere periode. Dit betekent dat er een overzicht wordt opgesteld van de uitgaande geldstromen en de ingaande geldstromen.

Lees meer

Wat zijn kortlopende passiva?

De kortlopende passiva staan aan de rechterzijde van de balans. Het zijn de kortlopende schulden, dus het kort vreemd vermogen.

De kortlopende passiva bestaan vaak uit de volgende jaarrekeningposten:

Crediteuren, schulden aan groepsmaatschappijen, schulden belastingen (omzetbelasting, loonheffing of vennootschapsbelasting), overige schulden en overlopende passiva.

Het kort vreemd vermogen is één van de twee grootheden waarmee de liquiditeit berekend kan worden.

Wat zijn kortlopende verplichtingen

De kortlopende verplichtingen van een organisatie staan aan de rechterzijde van de balans. Daarnaast zijn er kortlopende verplichtingen “niet uit de balans blijkende verplichtingen”, die vallen onder de kortlopende verplichtingen. Dit zijn bijvoorbeeld de lease- of huurverplichtingen.

In principe zijn de kortlopende verplichtingen alle “kosten” die de organisatie dient te voldoen over een periode tot één jaar.

Als de liquiditeit wordt berekend dan dient de organisatie dus rekening te houden met alle kortlopende verplichtingen. Het geeft aan in hoeverre de organisatie voldoende middelen (geld) heeft om betalingen te kunnen verrichten.

Wat zijn kortlopende activa?

De kortlopende activa staan aan de linkerzijde van de balans. Kortlopende activa kunnen bestaan uit:

voorraden, onderhanden werk, onderhanden projecten, debiteuren, overige vorderingen, overlopende activa, vorderingen groepsmaatschappijen of liquide middelen.

Door deze jaarrekeningposten bij elkaar op te tellen en te delen door het kort vreemd vermogen (kortlopende passiva), bereken je de liquiditeit.

Hoe bereken je de liquiditeit?

De liquiditeit is zowel statisch als dynamisch te bepalen. In veel gevallen wordt de liquiditeit statisch bepaald.

Er worden drie methodes toegepast voor de berekening van de statische liquiditeit.

  • Current ratio
  • Quick ratio
  • Werkkapitaal

Meer lezen

Wat betekent liquiditeit?

Liquiditeit is de mate waarin een organisatie aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen. Dit kan door een aantal kengetallen berekend en vergeleken worden met andere organisatie. De liquiditeit van een organisatie kan uitgedrukt worden in: netto werkkapitaal, current ratio en de quick ratio. Dit wordt op wel de statische liquiditeit genoemd.
De dynamische liquiditeit wordt berekend over een langere periode. Dit zijn de ingaande en uitgaande kasstromen over een bepaalde periode. De ingaande kasstromen moeten structureel hoger liggen dan de uitgaande kasstromen om een eventueel tekort aan geld (liquide middelen) te kunnen voorkomen.

 

Meer weten raadpleeg de website of neem contact op via het contactformulier.

Current ratio

Wat is het verschil tussen de quick ratio en de current ratio?

Het verschil tussen de current en de quick ratio is dat bij de quick ratio de post voorraad niet wordt meegenomen in de berekening. Een reden waarom er gekozen wordt voor de quick ratio is dat de voorraad niet snel in geld omgezet kan worden. Dit betekent dus dat de kortlopende schulden hiermee niet betaald kunnen worden. Bij een juwelier is er vaak sprake van een relatief kostbare voorraad die niet binnen korte termijn worden verkocht. Er is dan sprake van een kostbare kern voorraad. Je moet als bedrijf altijd voorraad hebben om te kunnen verkopen.

Wat is de current ratio?

current ratio formule

De current ratio kun je berekenen met de cijfers vanuit de financiële administratie. Het eenvoudigst doe je dit door de balans van de jaarrekening van een organisatie te raadplegen. Gebruik de current ratio formule.

De current ratio bereken je met de formule:current ratio formule

Meer weten raadpleeg de website of neem contact op via het contactformulier

 

Quick ratio

Wat is het verschil tussen de quick ratio en de current ratio?

Het verschil tussen de current en de quick ratio is dat bij de quick ratio de post voorraad niet wordt meegenomen in de berekening. Een reden waarom er gekozen wordt voor de quick ratio is dat de voorraad niet snel in geld omgezet kan worden. Dit betekent dus dat de kortlopende schulden hiermee niet betaald kunnen worden. Bij een juwelier is er vaak sprake van een relatief kostbare voorraad die niet binnen korte termijn worden verkocht. Er is dan sprake van een kostbare kern voorraad. Je moet als bedrijf altijd voorraad hebben om te kunnen verkopen.

Wat is de quick ratio?

Werkkapitaal

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal van een organisatie wordt berekend om de liquiditeit van een organisatie op een bepaald moment te bepalen. Dit wordt ook wel de statische liquiditeit genoemd. Het werkkapitaal geeft aan in hoeverre de organisatie kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen. Het werkkapitaal berekent de beschikbare middelen (geld) om de rekeningen (op korte termijn) te kunnen betalen.

Meer weten raadpleeg de website of neem contact op via het contactformulier.

Wat is bruto werkkapitaal?

Het bruto werkkapitaal geeft de beschikbare middelen (geld) weer op de korte termijn. Er is in het bruto werkkapitaal geen rekening gehouden met kort vreemd vermogen. In feite zegt het daarom nog niks over de mogelijke “betalingscapaciteit”.

Meer weten raadpleeg de website of neem contact op via het contactformulier.

Wat is netto werkkapitaal?

Het netto werkkapitaal betrekt in de berekening de kortlopende verplichtingen. Dit betekent dat een positief saldo aangeeft in welke mate er nog beschikbare middelen zijn om kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Meer weten raadpleeg de website of neem contact op via het contactformulier.

Bestaat negatief werkkapitaal?

Ja, negatief werkkapitaal bestaat. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer kort vreemd vermogen is dan vlottende activa plus de liquide middelen.

Wat is geïnduceerd netto werkkapitaal?

Het geïnduceerd netto werkkapitaal kent dezelfde formule als het netto werkkapitaal: Netto werkkapitaal = vlottende activa + liquide middelen – kort vreemd vermogen.

Meer weten raadpleeg de website of neem contact op via het contactformulier

Veel gestelde vragen liquiditeit

Shares