Liquiditeit formule

Op deze pagina vind je informatie over de liquiditeit formule. Lees eerst de algemene informatie over de liquiditeit. Er zijn twee liquiditeitsformules, dit is de current ratio en de quick ratio.

Current ratio

De meest gebruikte methode om de liquiditeit te berekenen is de current ratio. De current ratio wordt berekend door de vlottende activa te delen door het kort vreemd vermogen.

Liquiditeit formule - current ratio

Current ratio formule

De vlottende activa bestaan uit de voorraden, debiteuren, overige vorderingen en liquide middelen.

Het kort vreemd vermogen bestaat uit de rekening courant, aflossingsverplichtingen,  belastingen, pensioen, overige schulden en overlopende passiva.

Uitkomst current ratio

Door de current ratio te berekenen kun je deze met andere organisaties vergelijken. Ook kun je de uitkomsten van je eigen organisatie over een langere periode uitrekenen. Op deze manier kun je bepalen of de organisatie er goed voorstaat. Als vuistregel wordt een current ratio tussen de 1,5 en 2 als "goed" beschouwd. Een current ratio van minder dan 1, betekent dat er meer kortlopende schulden zijn dan kortlopende activa. Dit kan betekenen dat de organisatie niet de schulden kan voldoen. Er zullen maatregelen getroffen moeten worden om de organisatie financieel gezond te krijgen.

Gebruik de calculator om de current ratio te berekenen.

Quick ratio

Het verschil tussen de quick ratio en de current ratio is als volgt:

Bij de quick ratio wordt de voorraad goederen niet opgenomen in de berekening. Belangrijke redenen voor een organisatie om de quick ratio te berekenen en niet de current ratio kan zijn.

1) De voorraad wordt niet op korte termijn verkocht. Bijvoorbeeld een juwelier.

2) De voorraad wordt naar verwachting niet volledig verkocht. Bijvoorbeeld bij een kledingzaak dat voorraad uit de mode raakt of een groentehandel waarbij de goederen kunnen bederven.

Liquiditeit formule quick ratio:

Quick ratio formule

Uitkomst quick ratio

Door de quick ratio te berekenen kun je deze met andere organisaties vergelijken. Ook kun je de uitkomsten van je eigen organisatie over een langere periode uitrekenen. Op deze manier kun je bepalen of de organisatie er goed voorstaat. Als vuistregel wordt een quick ratio rond de 1 als "goed" beschouwd. Een quick ratio van minder dan 1, betekent dat mogelijk de kortlopende verplichtingen niet nagekomen kunnen worden. Dit kan betekenen dat de organisatie niet de kortlopende schulden kan voldoen. Er zullen maatregelen getroffen moeten worden om de organisatie financieel gezond te krijgen. Is de quick ratio onder de 1, dan kan bijvoorbeeld de voorraadpositie verlaagd worden, zodat hiermee de schulden lager worden. Door scherper te letten op de voorraadpositie kan deze omgezet worden in geld.

Gebruik de calculator om de current ratio te berekenen.

Keywords: Liquiditeit formule, current ratio, quick ratio, liquiditeit

Shares