Current ratio

Een organisatie kan de liquiditeit op verschillende manieren bepalen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen dynamische liquiditeit en statische liquiditeit. De statische liquiditeit kan bepaald worden met de current ratio, quick ratio of het het werkkapitaal.

De current ratio is een kengetal die de weergeeft in hoeverre een organisatie kan voldoen aan de kortlopende verplichtingen (< 1 jaar). Het verschil met de quick ratio is dat de current ratio wordt berekenend inclusief de voorraden en de quick ratio wordt dus berekend exclusief de voorraden. De meest gebruikte methode is de current ratio.

De current en quick ratio zijn relatieve getallen. Dit betekent dat er sprake is van een verhoudingsgetal (of percentage). Het werkkapitaal is een absoluut getal.

De betekenis van een absoluut getal is niet direct duidelijk. Bijvoorbeeld een werkkapitaal van € 200.000,-. Dit bedrag zegt niet direct iets. Het kan voor een kleine onderneming een enorm bedrag zijn, terwijl het voor een middelgrote onderneming juist zeer laag kan zijn. Door relatieve getallen te hanteren krijgt het cijfer vaak meer betekenis. Het relatieve getal op zichzelf zegt niet direct iets. Je zult het met andere relatieve getallen moeten vergelijken. Bijvoorbeeld een current ratio van 1,5 (of 150%). Is dit een lage of juist een hoge current ratio?

Door dit percentage ter vergelijken met voorgaande jaren kun je vaststellen dat er verbetering is of juist een verslechtering. Ook kun je dit percentage met concurrente vergelijken (branchevergelijking).

Hoe bereken je de current ratio?

De current ratio kun je berekenen met de cijfers vanuit de financiële administratie. Het eenvoudigst doe je dit door de balans van de jaarrekening van een organisatie te raadplegen. De current ratio bereken je met de formule:

current ratio

De vlottende activa staan aan de linkerzijde van de balans en bestaan meestal uit: voorraad, debiteuren, overige vorderingen. De overige vorderingen staan in veel jaarrekening ook wel gepresenteerd als kortlopende vorderingen.

De liquide middelen bestaan uit de banksaldo's en de kassaldo's. Deze staan aan de linkerzijde van de balans in de jaarrekening helemaal onderaan.

Het kort vreemd vermogen kan uit verschillende jaarrekening saldo's bestaan: aflossingsverplichtingen, schulden belastingen, overige schulden, vlottende passiva. Het kort vreemd vermogen is dus exclusief voorzieningen en langlopende schuld. De kortlopende schulden staan in de jaarrekening aan de rechterzijde van de balans onderaan.

Heb jij een cijfers van een jaarrekening en wil je de current ratio berekenen? Gebruik dan de rekenmachine.

Wat is een gezonde current ratio?

Een gezonde current ratio is afhankelijk van verschillende aspecten. Dit kan per organisatie sterk uiteenlopen. De vuistregel is dat een ratio boven de 1,5 goed is. Vanzelfsprekend is een hogere liquiditeit beter, dit geeft meer ruimte voor financiële tegenslagen van een organisatie. Wil je meer weten over de betekenis van een ratio? Lees dan normen liquiditeit.

Meest bezochte pagina’s

current ratio