Liquiditeit

Op deze website lees je informatie over de liquiditeit. Lees informatie over de betekenis, de soorten , hoe je de liquiditeit berekent, maak gebruik van de calculator en meer relevante informatie. Lees ook meer informatie over de rentabiliteit, solvabiliteit of externe verslaggeving.

Wat is liquiditeit?

De liquiditeit van een organisatie geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is om aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen. Voor een organisatie is het van belang om inzicht te hebben in haar kortlopende verplichtingen en of eraan voldaan kan worden, zodat de continuïteit gewaarborgd zal zijn. Indien de ratio's niet voldoen aan de gestelde liquiditeitsnormen, te weten de current ratio norm of de quick ratio norm is het van belang dat er gestuurd gaat worden. De current ratio is inclusief voorraadposities en de quick ratio is zonder voorraadposities.

Een organisatie wil dit graag weten, omdat de continuïteit van de organisatie in gevaar komt. Door regelmatig de berekening te maken en het percentage te bepalen zijn de ontwikkelingen zichtbaar. Het liquiditeitspercentage kan vergeleken worden met voorgaande periodes, de verwachte percentages (begroting) of met de concurrenten (branche gegevens).

Voor een organisatie zijn ook andere kengetallen relevant, vanwege het lange termijn denken. Een organisatie moet de continuïteit waarborgen, waardoor het van belang is te weten in hoeverre een organisatie aan al haar verplichtingen kan voldoen. Dit wordt berekend met het solvabiliteitsratio's. Niet alleen wil een organisatie haar schulden op korte en lange termijn kunnen betalen maar natuurlijk ook winst maken. De winstgevendheid van een organisatie wordt vaak weergegeven door middel van de rentabiliteit. Het rentabiliteitspercentage is relevant voor een organisatie, zodat er inzicht is in het verloop van de winstgevendheid over een bepaalde periode maar ook in vergelijking met andere bedrijven.

Er zijn nog vele andere relevante ratio's voor een organisatie, waarvan de solvabiliteit en rentabiliteit de meest gebruikte ratio's zijn.

Liquiditeit

De liquiditeit is de mate waarin een organisatie aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen.

De liquiditeit is een kengetal ook wel een ratio genoemd. Een ratio wordt berekend om inzicht te verkrijgen in de financiële toestand van een organisatie. Door een ratio regelmatig te berekenen en te vergelijken met de norm krijg je inzicht in de financiële prestatie van de organisatie. Je kunt de liquiditeitsratio van begin van het jaar vergelijken met die van het eind van het jaar. Of je kunt de ratio's vergelijken met de concurrenten.

De liquiditeit van een organisatie kan uitgedrukt worden in: netto werkkapitaal, current ratio en de quick ratio. Dit wordt op wel de statische liquiditeit genoemd.

Ook bestaat de dynamische liquiditeit. Dit is de verhouding van de uitgaande geldstromen en de ingaande geldstromen over een bepaalde periode (bijvoorbeeld een maand). Voor een organisatie is het van belang dat de ingaande geldstroom groter is dan de uitgaande geldstroom. De organisatie heeft "geld" nodig heeft om de kortlopende schulden te kunnen betalen. Een organisatie stelt vaak een liquiditeitsbegroting op om voor een bepaalde periode een inschatting te maken van de ingaande en uitgaande geldstromen. Op deze manier is de kans kleiner dat de organisatie zonder liquide middelen (geld) komt te zitten.

Voor een organisatie kan het relevant zijn om zowel de statische als dynamische liquiditeit (regelmatig) te berekenen.

 

Hoe bepaal je de liquiditeit?

De liquiditeit kun je op basis van cijfers vanuit de financiële administratie berekenen. De statische liquiditeit kun je berekenen op basis van de gegevens van de balans. Dit kan de balans zijn vanuit de financiële administratie of vanuit de jaarrekening van een organisatie.

De dynamische liquiditeit kan meestal niet bepaald worden op basis van een jaarrekening. Er zijn gegevens nodig die alleen beschikbaar zijn binnen een organisatie. De dynamische liquiditeit wordt met name berekend voor intern gebruik. In de jaarrekening van de middelgrote organisatie vind je het kasstroomoverzicht. Dit is een overzicht van de ingaande en uitgaande geldstromen over het afgelopen jaar. Feitelijk is het voor een organisatie relevanter om een inschatting te maken voor de ingaande en uitgaande geldstromen voor de komende periode, dit is de liquiditeitsbegroting.

Gebruik de liquiditeit formule om de liquiditeit te bepalen.

Solvabiliteit

Het is van belang dat bedrijven blijven investeren om rendement te behalen en de continuïteit te waarborgen, daarom moet er vreemd vermogen aangetrokken worden. Een bank wil weten of het bedrijf in staat is om de lening op zowel korte als lange termijn terug te kunnen betalen.

Solvabiliteit

Rentabiliteit

Voor een bedrijf is het bestaan niet zinvol als alleen haar schulden betaald worden. Er moet ook geld verdiend worden om op langere termijn te kunnen blijven bestaan, daarom wordt met de rentabiliteit inzicht in de winstgevendheid van een organisatie verkregen.

Rentabiliteit

 

Meest bezochte pagina’s

Liquiditeit